Obchodní podmínky společnosti | Informace

ČÁST I. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OSOBY, KTERÉ JSOU ZÁKAZNÍKEM

 

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “obchodní podmínky”) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je RacoonSK, s.r.o., se sídlem Žehra 64, 053 61 Žehra, Slovensko, IČO: 52315487 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudu Košice 1, Slovensko, oddíl Sro, Vložka 46016 / V, DIČ: 2120972579, DIČ: SK2120972579. (Dále jen “prodávající”) a kupujícím – spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodné meno             : RacoonSK s.r.o.,
Sídlo                                   : Žehra 64, Slovensko
IČO                                     : 52315487
Zápis                                  : Okresní súd Košice I, odd. Sro, vložka 46016/V
DIČ                                     : 2120972579
IČ DPH                               : SK2120972579

Prevádzka                        : Žehra 64
Email                                 :  info@racoon-cleaner.cz
Číslo účtu                         : 2701912837
IBAN                                  : SK9483300000002701912837
BIC (SWIFT)                    : FIOZSKBAXXX

Účet vedený v:                  Fio banka, a. s.

Další kontakty na: https://www.racoon-cleaner.cz/kontakt/

Obchod na: https://www.racoon-cleaner.cz/obchod/

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát SOI pro Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

1.2 Kupujícím se ve smyslu této části obchodních podmínek rozumí spotřebitel.

1.3 Spotřebitelům se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.4 Kupující jako spotřebitel, při zadávání objednávky uvede své jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo, emailový kontakt.

1.5 Smluvní strany se dohodly, že kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající , na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen “kupní smlouva”) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.6 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.7 Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen ” objednávka “).

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako “potvrzení objednávky”. V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4 Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný s působ vrácení kupní ceny.

2.5 V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen:

– dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo;

– vybavit na přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu;

– zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Společnost RacoonSK s.r.o. si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží na svých prodejnách a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placená předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen:

– převzít zakoupené nebo objednané zboží,

– zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

– nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,

– potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1 Zboží je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2 Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od přijetí objednávky kupujícího prodávajícím; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

5.3 Níže Prodávající uvádí možnosti dodání Zboží a / nebo Služby a poplatky za tyto jednotlivé možnosti dodání Zboží a / nebo Služby (platné pro celé území České republiky):

– Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

        viac info tu: https://www.racoon-cleaner.cz/kontakt/#faq v sekci Jaká je cena za dopravu?

5.4 Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.5 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.6 Barevné zobrazení zboží na monitoru nemusí přesně odpovídat reálným barevným odstínem jako jejich bude kupující vnímat ve skutečnosti. Zobrazení barevných odstínů je mimo jiné závislé i na kvalitě zobrazovacího monitoru, resp. jiného Vámi použitého zobrazovacího zařízení.

5.7 Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.8 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za převzatý ve smyslu bodu 10.2. těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.9 Kupující je oprávněn zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.10 Při doručení zásilky přepravní společností v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu doporučujeme zásilku nepřevzít, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti, zda s pracovníkem u přepážky dané pošty na místě zápisem o škodě. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hod. od převzetí zásilky na libovolné pobočce přepravce. K sepsání zápisu o škodě je potřebný poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, nabývací doklad – fakturu.

5.11 Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je třeba prokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku a jeho obalu podle bodu 5.8. objevit. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží lze uplatnit, pokud se prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době převzetí od dopravce. Před prvním použitím je třeba, aby si kupující prostudoval záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídil.

5.12 Zákazník je oprávněn při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem je v případě zjištění poškození a / nebo nekompletnosti zboží při jeho převzetí kupující povinen neprodleně sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení. Pozdější reklamace tohoto druhu bude možné uznat pouze pokud kupující prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení, protože při dodatečné reklamaci bude nutné prokázat neúplnost balení při jeho převzetí.

5.13 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2.obchodných podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny ve smyslu bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.14 Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu. Tam, kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

5.15 Způsoby plateb:

  1. a) online platba platební kartou – v momentě vytváření Objednávky;
  2. b) platba platební kartou při převzetí Zboží / poskytnutí (zahájení poskytování) Služby;
  3. c) na dobírku – v hotovosti při převzetí Zboží;
  4. d) převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury; Pokud však Kupující neuhradí příslušnou Kupní cenu do 5 dnů ode dne doručení dané zálohové faktury Kupujícímu. Prodávající marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstupuje, a tedy Kupní smlouva marným uplynutím této lhůty se od počátku ruší Smluvní strany jsou si povinny vydat vše, co si do okamžiku zrušení Kupní smlouvy plnily;

5.16 Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme pokyny k úhradě platby. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na tentýž e-mail daňový doklad. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou. Při osobním odběru zboží, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

6. Kupní cena

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen “kupní cena”).

6.2 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.5 Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

6.6 Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak.

6.7 V případě, že kupní cena za vrácené nebo reklamované zboží a zboží, při kterém došlo k odstoupení od smlouvy bude uhrazena kupujícím formou dárkových certifikátů, případně jejich kombinací úplatné prodejce vrátí kupní cenu kupujícímu stejnou formou, jak byla uhrazena kupujícím.

6.8 Recyklační poplatek je zobrazen samostatně u každého zboží a je uveden iv daňovém dokladu pro kupujícího.

7. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

8.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. budou kupujícímu v případě potřeby poskytnuty na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

8.2 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád zveřejněn na internetové stránce prodejce RacoonSK s.r.o. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si řád přečetl a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”).

8.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

8.5 Kupující má právo uplatnit během záruční doby si u prodávajícího odpovědnost za vady zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

8.6 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, pokud se prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.7 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem, resp. dokladem o zaplacení, který zároveň slouží jako záruční list.

8.8 Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona tak, že doručí zboží na adresu RacoonSK s.r.o. Žehra 64, 053 61 Žehra určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Zákazník má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen “určená osoba”). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,

c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

 

Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá. Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b) provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou určenou prodávajícím, která oobhliadke vydá kupujícímu písemné potvrzení,

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

 

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě).

8.9 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona.

8.10 V místě určeném podle bodu 8.9 těchto všeobecných obchodních podmínek pro přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.

8.11 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění chyby.

8.12 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, v níž je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.13 Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku použije, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem a doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen “odborné posouzení zboží”). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.14 Záruka se nevztahuje na chyby, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.15 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.16 Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká:

a) nepředložením záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,
b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
c) uplynutím záruční doby zboží,
d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
f) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
h) obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
i) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
j) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
k) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
l) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.17 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

8.18 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. Rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se nedokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

– bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

– přiměřeným snížením kupní ceny

– náhradním dodáním zboží

– odstoupením od smlouvy

8.19 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.20 Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

8.21 Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.22 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.23 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.24 Nejprve může spotřebitel požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí bude postupovat dále podle zákona.

8.25 Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 8.16 těchto všeobecných obchodních podmínek, bezplatné.

8.26 Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a) prodávající zajistí odstranění chyby, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění.

 

8.27 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu, nebo o větší počet různých odstranitelných chyb, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez chyby, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 8.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů,

nebo

b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

 

8.28 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

8.29 Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou chybu považuje výskyt jedné odstranitelné chyby více než dvakrát.

8.30 Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných chyb považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

8.31 Pro účely reklamace se za dobu, po kterou po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží řádně užívat zboží považuje doba, která tvoří celkem více než 180 dní.

8.32 Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 8.8. těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.33 V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.34 V případě, že kupující – spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace prodávajícím nebo kdy se kupující – spotřebitel obrátil na prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má kupující – spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má kupující – spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je “Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27” resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk). Kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí.

9. Osobní údaje a jejich ochrana

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce https://racoon-cleaner.cz/ochrana-osobnich-udaju

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci , nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. Ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny “vypadne” jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. Uvedené ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky a analogicky se také uplatní pro deklaraci výše slevy při různých slevových nebo marketingových akcí.

10.2 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen “Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží”) a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží . Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém “kamenném” obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, nebo
b) jestliže se dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) nebo pokud se zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

10.3 Prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na dálku když jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek.

10.4 Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na poštovní adresu prodávajícího a to RacoonSK s.r.o. Žehra 64, 053 61 Žehra Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné stáhnout zde.

10.5 Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované a to zejména přesnou specifikaci zboží, datum objednání, jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů, adresa spotřebitele / spotřebitelů, podpis spotřebitele nebo spotřebitelů , způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu, datum. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a podle možnosti v originálním obalu a to zasláním na adresu RacoonSK s.r.o. Žehra 64, 053 61 Žehra, Slovensko.

10.6 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.7 Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

10.8 Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží nebo se bude postupovat ve smyslu bodu 6.7. těchto všeobecných obchodních podmínek zasláním dárkového certifikátu na adresu kupujícího. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud kupující neuvedl jiný způsob úhrady ve formuláři pro odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

10.9 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby podle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.10 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy ve smyslu bodu 10.2. těchto všeobecných obchodních podmínek a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. právajúci má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.

10.11 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zpět nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a podle možnosti v originálním obalu.

10.12 Při odstoupení od smlouvy, kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen, za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od 50 Kč do 4000 Kč.

10.13 Při odstoupení od smlouvy, kupující snáší i přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Přímé náklady spojené s vrácením zboží nelze rozumně stanovit předem. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen za které kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši od od 50 Kč do 4000 Kč.

10.14 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 10.4. a 10.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 10.8. těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.15 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je:

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
b) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.
c) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, zboží na péči o chrup, příslušenství pro holicí strojky atd.

10.16 Pokud kupující odstupuje od smlouvy jejímž předmětem je zboží, které obsahuje kupujícím nainstalované aplikace (například sociální sítě), kupujícím učiněno fotografie, videa a podobně, doporučujeme, aby tyto byly před odstoupením od smlouvy odstraněny resp. vymazány.

11. Platforma řešení sporů

11.1 Kupující – spotřebitelé jsou oprávněni použít platformu řešení sporů online (dále jen jako “RSO”) na řešení svých sporů, v jazyce, kteří si zvolí. Kupující – spotřebitel může na alternativní řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupující – spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

12. Recenze na výrobcích

12.1 Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno naší společnosti.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Plotny uzavřena smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami v čase, ve kterém byla uzavřena.

13.2 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

13.3 V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

13.5 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů.

14.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

 

ČÁST II. OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU ZÁKAZNÍKEM

 1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako “obchodní podmínky”) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je RacoonSK s.r.o., se sídlem Žehra 64, 053 61 Žehra, Slovensko, IČO: 52315487 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudu Košice 1, Slovensko, oddíl Sro, Vložka 46016 / V, DIČ: 2120972579, DIČ: SK2120972579

1.2 (dále jen “prodávající”) a kupujícím – osobou, která není spotřebitelem, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno             : RacoonSK s.r.o.,
Sídlo                                   : Žehra 64, Slovensko
IČO                                     : 52315487
Zápis                                  : Okresní soud Košice I, Slovensko, odd. Sro, vložka č. 46016/V
DIČ                                     : 2120972579
IČ DPH                               : SK2120972579

Prevádzka                        : Žehra 64
Email                                 : racoon.cleaner.sk@gmail.com
Číslo účtu                         : 051 5683 4987
IBAN                                  : SK04 0900 0000 0051 5683 4987
BIC (SWIFT)                    : GIBASKBX

1.3 Kupujícím se ve smyslu této části Obchodních podmínek rozumí podnikatel resp. osoby, které nejsou spotřebiteli (dále jen “podnikatel”).

1.4 Podnikatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.5 Kupující jako podnikatel, při zadávání objednávky uvede své obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), IČO, IČDPH, telefonní číslo, e-mailový kontakt osoby jednající jménem podnikatele.

1.6 Kupující – podnikatel bere na vědomí, že podmínky záruky jakož i samotný postup při reklamaci upraven v těchto Obchodních podmínkách Část II mohou být odlišné než v Obchodních podmínkách Část I. pro spotřebitele.

1.7 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na základě jejíž prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen “kupní smlouva”) a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.

1.8 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.9 Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

1.10 Seznam zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzena na základě otázky kupujícího.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslané prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen ” objednávka “).

2.2 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako “potvrzení objednávky”. V případě zjištění vyšší ceny má prodávající povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Až udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením (akceptací) objednávky ze strany prodávajícího se smluvní vztah považuje za uzavřený. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Automaticky prováděny Oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky; toto Oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.3 Závazné akceptování objednávky obsahuje zejména údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.), případně jiné údaje.

2.4 Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

2.5 Podle novely zákona č. 222/2004 CFU, o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.6 V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1 Prodávající je povinen:

a) dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
b) zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR
c) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v slovenském jazyce, daňový doklad).

3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3 Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3.4 Prodávající si vyhrazuje právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží na svých prodejnách a to v případech, kdy je dodávka zboží kupujícím placená předem kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1 Kupující je povinen:

a) převzít zakoupené nebo objednané zboží,
b) zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
d) potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené.

4.2 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1 Zboží je prodáván podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2 Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od přijetí objednávky kupujícího prodávajícím; tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

5.3 Níže Prodávající uvádí možnosti dodání Zboží a / nebo Služby a poplatky za tyto jednotlivé možnosti dodání Zboží a / nebo Služby (platné pro celé území České republiky):

a) doprava na adresu určenou Kupujícím při Objednávce Zboží a / nebo Služby;
b) osobní odběr Zboží a / nebo Služby na kterékoliv Kupujícím při Objednávce zvolené prodejně Prodejce.

5.4 Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do pěti pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v kupní smlouvě, závazné akceptaci vzniká prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.5 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

5.6 Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího udávané výrobcem se mohou lišit od skutečnosti o ± 3% z uvedené hodnoty.

5.7 Místem dodání zboží je místo uvedené v akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

5.8 V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti na převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a předání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii kupní smlouvy a dokladu o zaplacení zboží a písemné zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to zejména opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě.

5.9 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodní zápis), jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodní události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

5.10 Při doručení zásilky přepravní společností v případě zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu doporučujeme zásilku nepřevzít, případně řešit přímo s pracovníkem přepravní společnosti, zda s pracovníkem u přepážky dané pošty na místě zápisem o škodě. V případě převzetí a zjištění porušeného nebo poškozeného obalu, poškození s úbytkem obsahu žádáme o nahlášení této události nejpozději do 24 hod. od převzetí zásilky na libovolné pobočce přepravce. K sepsání zápisu o škodě je potřebný poškozený výrobek, obal zásilky a doklad o převzetí zásilky, nabývací doklad – fakturu.

5.11 Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je povinností zákazníka dokázat, že mechanické poškození nebylo možné ani při důkladném prohlédnutí výrobku a jeho obalu podle bodu 5.8. objevit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

5.12 Zákazník je povinen při převzetí výrobku (osobním i neosobním) zkontrolovat kompletnost balení. Při doručení kurýrem musí kupující sepsat škodní zápis na místě o nekompletnosti balení. Při osobním odběru je kupující povinen zkontrolovat si obsah balení okamžitě, dodatečné reklamace nebudou akceptovány.

5.13 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.3.Obchodných podmínek odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část ko pnej ceny ve smyslu bodu 9.8. těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.14 Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem. Tam, kde je nutný záruční list, dostane ho v balení.

5.15 Způsoby plateb:

a) online platba platební kartou – v momentě vytváření Objednávky;
b) platba platební kartou při převzetí Zboží / poskytnutí (zahájení poskytování) Služby;
c) na dobírku – v hotovosti při převzetí Zboží;
d) převodem na účet na základě vystavené zálohové faktury. Pokud však Kupující neuhradí příslušnou Kupní cenu do 7 dnů ode dne doručení dané zálohové faktury Kupujícímu, Prodávající marným uplynutím této lhůty od smlouvy odstupuje, a tedy Kupní smlouva marným uplynutím této lhůty se od počátku ruší Smluvní strany jsou si povinny vydat vše, co si do okamžiku zrušení Kupní smlouvy plnily.

5.16 Platba předem převodem na účet. Pokud si zvolíte platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail zašleme pokyny k úhradě platby. Po připsání platby na náš účet, obdržíte na tentýž e-mail daňový doklad. Při platbě předem převodem na účet, může být termín dodání ovlivněn termínem uhrazení platby. Je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do pěti pracovních dnů po potvrzení objednávky v opačném případě je možné považovat objednávku za zrušenou. Při osobním odběru zboží, je nutné předložit doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

6. Kupní cena

6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen “kupní cena”)

6.2 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

6.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

6.5 Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

6.6 Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak

6.7 V případě, že kupní cena za vrácené nebo reklamované zboží a zboží, při kterém došlo k odstoupení od smlouvy bude uhrazena kupujícím formou dárkových certifikátů, případně jejich kombinací úplatné prodejce vrátí kupní cenu kupujícímu stejnou formou, jak byla uhrazena kupujícím. Hodnota vrácených dárkových certifikátů kupujícímu však nesmí být vyšší než hodnota dárkových certifikátů zaplacená kupujícím při koupi zboží. Pokud by vrácení dárkových certifikátů z objektivních důvodů nebylo možné, zejména proto, že prodávající nemá k dispozici dárkové certifikáty v potřebné výši, prodávající poskytne kupujícímu peněžní náhradu.

6.8 Kupující je oprávněn zakoupit pouze takové množství, které odpovídá běžnému chodu domácnosti, případně běžnému chodu provozu podnikatele. Zboží prodávajícího není určen k dalšímu prodeji. Pokud kupující objedná nebo zakoupí takové množství, které neodpovídá běžnému chodu domácnosti, případně běžnému chodu provozu podnikatele nebo prodávající usoudí, že takové zboží bude použit k dalšímu prodeji, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, av případě, že byla objednávka potvrzena, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoliv dalších nároků kupujícího.

6.9 Recyklační poplatek je zobrazen samostatně při každém elektrozařízení a je uveden iv daňovém dokladu pro kupujícího.

7. Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (odpovědnost za chyby, záruka, reklamace)

8.1 Prodávající odpovídá za vady zboží. Kupující, který je podnikatelem je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího.

8.2 Na vyřizování reklamací se vztahuje platný Reklamační řád, a to v těch částech, který se týká podnikatelů, zveřejněn na internetové stránce prodejce RacoonSK s.r.o .. Pokud by ustanovení Reklamačního řádu, zveřejněného na internetové stránce prodejce RacoonSK s.r.o. byly v rozporu s ustanoveními tohoto Reklamačního řádu podle těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, při reklamaci podnikatele se použije podle těchto Obchodních podmínek pro podnikatele. Kupující zakliknutím políčka před odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že si řád přečetl a potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav.

8.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

8.4 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

8.5 Kupující má právo uplatnit během záruční doby si u prodávajícího odpovědnost za vady zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající.

8.6 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

8.7 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího, resp. servisnímu středisku spolu se záručním listem, pokud byl dodán výrobcem a dokladem o zaplacení.

8.8 Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v jeho provozovně tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího na adresu RacoonSK s.r.o., Žehra 64, 05361 Žehra, Slovensko a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Podobu formuláře určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,
c) doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.

Prodávající doporučuje kupujícímu zásilku se zbožím si pojistit. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě). V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na společnost RacoonSK s.r.o., Žehra 64, 05361 Žehra, Slovensko, na číslo +421 948 935 998, případně na e-mail racoon.cleaner.sk@gmail.com

8.9 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění chyby.

8.10 Na vyřízení reklamace kupujícího, který je podnikatelem se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro podnikatele není zákonem upravena, reklamace podnikatele ve smyslu těchto Obchodních podmínek se však naše společnost zavazuje vyřídit ve lhůtě do 60 dnů.

8.11 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.12 Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

8.13 Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a) nepředložením dokladu o zaplacení, příslušenství nebo dokumentace zboží,
b) neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
c) uplynutím záruční doby zboží,
d) mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
e) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f) neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
g) poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,

h) obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

i) poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
j) poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
k) neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,

l) zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

8.14 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat.

8.15 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. Rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se nedokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má podnikatel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

– bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy,

– přiměřeným snížením kupní ceny,

– náhradním dodáním zboží,

– odstoupením od smlouvy.

8.16 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží,
b) výměnou zboží,
c) vrácením kupní ceny zboží,
d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
e) písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.17 Záruční doba je 12 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s příslušnými podmínkami podle Obchodního zákoníku (§429 a násl.). U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující omezena

8.18 Záruční doba zveřejněna v katalogu výrobků na stránce www.racoon-cleaner.cz je zveřejněna v souladu s Občanským zákoníkem a nemá vztah k podnikatelům a na tyto všeobecné obchodní podmínky se tedy nepoužije.

8.19 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.20 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původně vystavené faktury a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

8.21 Nejprve může zákazník požadovat od prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, pokud to není vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. Na základě tohoto rozhodnutí bude postupovat dále podle zákona.

8.22 Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 8.13 těchto všeobecných obchodních podmínek, bezplatné.

8.23 Pokud jde o chybu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případ e slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

8.24 Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez chyby, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

8.25-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem může kupující:

a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat,

b) odstranění právních vad,
c) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné,
d) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

8.26 Volba mezi nároky uvedenými v 8.25 kupujícímu náleží, jen jestliže ji oznámí prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se však ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, pokud o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu prodávající oznámil tuto skutečnost. Pokud prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.27 Pokud kupující neoznámí volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v bodě 8.26., Má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.28-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny.

8.29 Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu vynaložení nepřiměřených nákladů.

8.30 Pokud kupující požaduje odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody a na smluvní pokutu, ledaže prodávající oznámí kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Tato lhůta musí být určena v souladu s bodem 8.10. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele.

8.31 Dokud kupující nestanoví lhůtu podle bodu 8.26. nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může prodávající sdělit kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu poté, co obdržel toto oznámení, neoznámí prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle odstavce 8.26.

8.32 Pokud prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě vyplývající z bodu 8.26. nebo 8.27., může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení lhůty podle bodu 8.26 nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.

8.33 Pro účely těchto Obchodních podmínek je porušení smlouvy podstatné, pokud strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

8.34 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na chyby uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.

8.35 Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle těchto reklamačních a obchodních podmínek, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou chybu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

8.36 V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale chyba výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.37 Doklady potřebné k převzetí zboží reklamace na pobočce v případě nákupu podnikatele, plátce DPH:

– Zboží objednané na osobní odběr může převzít pouze jednatel společnosti nebo jím zmocněná osoba.

– Pokud zboží přijde převzít zaměstnanec společnosti, je nutné zplnomocnění jednatele s číslem Občanského průkazu pověřeného zaměstnance.

– K ověření jednatele nebo jím zmocněné osoby je třeba prokázat se platným Občanským průkazem a Výpisem z Obchodního resp. Živnostenského rejstříku, aby se předcházelo záměně osob při přebírání zboží.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím, pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i v případě, že kupující nepřevzal zboží do pěti pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (t. J. Ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny “vypadne” jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50% nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. Uvedené ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky a analogicky se také uplatní pro deklaraci výše slevy při různých slevových nebo marketingových akcí.

9.2 Kupující, který je podnikatelem má možnost odstoupit od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu v případě, že je zboží nerozbalené a nepoškozené. Deklarovaný stav “nerozbalené a nepoškozené” zhodnotí prodávající a na základě toho o odstoupení od smlouvy rozhodne.

9.3 Kupujícímu, kterým je podnikatel může být nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží bude zhodnocen prodávajícím. Li souhlas podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. Prodávající si vyhrazuje právo na neumožnění odstoupení, vzhledem k povaze výrobku a jeho stavu v čase vrácení

9.4 Kupující u prodávajícího uplatňuje své právo na odstoupení od smlouvy v písemné podobě.

9.5 Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu a to zasláním na adresu RacoonSK s.r.o., Žehra 64, 053 61 Žehra, Slovensko.

9.6 Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

9.7 Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

9.8 Po odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu nebo její část, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo se bude postupovat ve smyslu bodu 6.7. těchto všeobecných obchodních podmínek zasláním dárkového certifikátu na adresu kupujícího. Kupní cena bude kupujícímu vrácena po doručení zboží od kupujícího. Vrácení kupní ceny nebo její části prodávající uskuteční úhradou na bankovní účet kupujícího, případně poštovním poukazem na sídlo kupujícího.

9.9 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu nebo její část, podle bodu 9.8. těchto všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu je zboží od kupujícího doručeno. Platba za zakoupené zboží bude tedy prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení vráceného zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 9.5. těchto všeobecných obchodních podmínek.

9.10 Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy doručit nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu. Pro platné odstoupení od smlouvy musí být tedy zboží v rámci 14 denní lhůty od uzavření kupní smlouvy doručen prodávajícímu, ne jen odeslán k přepravě, v opačném případě se odstoupení od smlouvy považuje za neplatné.

9.11 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v bodech 9.4. a 9.5. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 9.8. těchto všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

9.12 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy jejímž předmětem je

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,

b) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud kupující tento obal rozbalil,

c) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen, např. zboží na péči o chrup, příslušenství pro holicí strojky, epilátory, atd.

9.13 Při vystavení dobropisu může být od kupujícího vyžadován výpis z Obchodního rejstříku za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího

10. Recenze u výrobků

10.1 Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují jméno naší společnosti.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

11.2 V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.3 V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. předáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

11.4 Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude prováděna zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

11.5 Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

11.6 Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.

11.7 Kupující zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.